Filosofi og erfaringer

Hvorfor vi må begynne med oss selv?

 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet


Kan vi finne en felles plattform gjennom logiske slutninger? 

Alt som lever på jorda, lever på grunn av en bakenforliggende "usynlig" energi som er nøytral. Den tar ikke part i konflikter! Den er simpelthen "noe" i alt levede som får det til å leve. Det er livsenergien. Livsenergien er ikke synlig i vanlig forstand, men er like virkelig som mobiltelefoner eller radioapparater!  Vi må tenke annerledes for å finne svar.
Jeg har funnet ut at livsenergien  har sammenheng med de tankene og følelsene vi tenker! Når vi er deprimerte, blir vi ganske tunge i kroppen, og når vi er glade, er vi fulle av energi! De filosofiske studiene av livsenergien gir svar på de store utfordringene vi står overfor her på jorda: Krig, Urettferdighet og helse.

 Jeg stiller et nytt spørsmål: Kan det være bevissthet i alt som lever, som får ting til å skje...? Hva er som får frøet til å spire, knoppene til å briste, hjertene våre til å slå? Kan det være bevissthet i hver eneste partikkel?
Tenk over dette:
Vi vet fra kjemien på skolen at et og samme elektron kan spinne i alle grunnstoffene.  Alle slags kjemiske reaksjoner viser at elektroner kan spinne i ett atom, og deretter i et annet og så et molekyl dannet av de to grunnstoffene. Jeg mener alle elektroner må ha viten om hvordan de kan spinne og danne alle grunnstoffene. Hvordan skulle de ellers kunne danne alle de forskjellige stoffene og alle forbindelsene mellom dem?
Da er det også logisk at det er bevissthet i partiklene som gir framdrift i livet, i frøet som spirer og celler som deler seg og blir til individer? Det må jo være slik at partiklene som blomstene består av, har kunnskap for å kunne samarbeide om å utvikle slik skjønnhet. I dette tilfellet vokser rett opp av sand. Disse skjellene har ikke lenger liv. Men en gang var de levende små vesen som utviklet et stort mangfold av liv i strandkanten. Levende planter og vesen må bestå av mer enn atomer og molekyler?  Det må noe som får planter og dyr til å vokse og utvikle seg. det må være noe som gjør at livet er meningsfullt og fullt av forskjellige opplevelser og utfordringer. 

Også mennesker består av partikler, så vi må også bestå av mer enn atomer, ellers ville vi være laget av stein? Dette "noe" er selve LIVET. Jeg spør: Hva er det som skaper framdrift? Tradisjonelt sett er det energi. Bensin, gass og elektrisitet. Hva er det som skaper framdrift for et menneske? Hva er det som får deg til å utvikle deg som menneske?  Jo, det er tanker og følelser! Det er tanker og følelser som får deg til å velge noe og ikke noe annet. Det er tanker og følelser som driver deg framover.  
Etter hvert oppdaget jeg at den energien som vibrerer i menneskekroppen og som gjør at vi utvikler oss fra den befruktede eggcella, også er en bevisst energi. Jeg mener den må bestå av bevisste partikler som spinner på en annen måte enn i atomer. Samtidig spinner de innenfor det samme rommet som den fysiske kroppen. Det skulle være fullt mulig fordi fysikerne har slått fast at atomene bare tilsynelatende er fasthet. Vi lærte i fysikktimene på skolen at det som vi oppfatter som fysisk, egentlig består av vibrerende tomrom - partiklers evne til å spinne som atomer. Livsenergien må ha en annen og antakelig høyere spinnefrekvens enn atomer, slik at den er usynlig.

NY! Hva er livet etter døden? Paradis?

 Derfor er nøkkelen til fred å begynne med seg selv.

De gamle tenkemåtene virker ikke. Kriger og dreping gjør ikke slutt på konflikter. Det motsatte skjer... mer følelsesmessig smerte som fører til mer frustrasjon, sorg og fortvilelse. Det som hjelper, er å stoppe og reflektere og å tenke positivt. Vi trenger å innse at det er følelser av mange forskjellig slag som er drivkraften bak konflikter og krig. Vi trenger å innse at det er grådighet, egoisme, kynisme som fører til undertrykkelse, urettferdighet, vold og grusomheter. Vi trenger å innse at følelse av å bli krenket, følelse av å være undertykt, fører til vold og drap. Vi trenger å forstå at skyldfølelse og følelse av ikke å mestre får oss til å kritisere og angripe. Den menneskelige psyke trenger å komme i fokus for at vi skal finne løsninger for fred.

Alle mennesker kan finne svarene inne i seg selv når vi frigjør oss fra begrenset tenkning. Gjennom min utforskning av menneskesinnet har jeg oppdaget at menneskets bevissthet står i forbindelse med den universelle bevisstheten i en tidløs forbindelse, via de partiklene vi består av! Intuisjonen er en slags direktelinje til energifeltet vårt som igjen er koblet til universell forståelse. Partiklene i feltet kan ta inn tankeimpulser fra alle, egentlig. Det finnes en universell bevissthet som vi alle har tilgang til når vi åpner opp for det. Det er derfra vi får nye ideer og impulser. Når vi tar i bruk denne forbindelsen ved å lytte til intuisjonen og til hva hjertet sier, kan vi komme videre. Svarene ligger der og venter på oss når vi tør gi slipp på den tillærte kunnskapen.

Menneskets energisystem. Når vi blokkerer et chakra på grunn av emosjonell smerte, blokkerer vi hele systemet, slik at vi repeterer begrensende tanker. MER Når vi forløser de emosjonelle smertene får vi mer og mer kontakt med universell bevissthet gjennom intuisjonen som sitter i bakhodet.

Det mest interessante jeg har funnet, er at vi begrenser oss selv mest gjennom våre egne begrensende tanker. Det gjør vi av to grunner:

  • Følelesesmessige sår skaper repeterende, negative tanker som blokkerer energisystemet som fungerer som en forbindelse til universell bevissthet. 

  • Vi begrenser tenkningen fordi vi ikke vet hvordan eksistensen fungerer. Vi har aldri fått tilgang på partikkelkunnskapen før nå. Det er ca 100 år siden fysiskerne kunne påvise atomstrukturen og kvantemekanikken. I våre dager begynner vi å få opp øynenre for hva det egentlig betyr: Partikler er bevisste. Det er partiklers bevissthet som gjør at vi er bevisste.

Dette er grunnen til at jeg mener at alle er tjent med å finne fram til det vi står for. Vi trenger å være klare over valgene vi gjør. Være bevisst på å velge de gode verdiene. Som mennesker er vi utsatt for stor påvirkning fra alle kanter helt fra vi er ganske små. Jeg har oppdaget at ved å erkjenne våre egne følelser, oppdager vi  hva vi trenger å tilgi og å gi slipp på. Etter hvert som vi gir slipp på følelsmessige sår som danner fastlåst tankegods kommer vi mer og mer i forbindelse med den universelle bevissthet som alle har tilgang til. Jeg har oppdaget at det er fordi vi begrenser oss selv i hva som er mulig, at vi ikke ser nye løsninger for de store utfordringene i verden. Når vi tror på oss selv og ikke begrenser tankene våre, har vi tilgang til briljante ideer og løsninger.

Vitenskapen mener at følelser ikke kan måles eller sammenliknes og derfor er de i liten grad gjenstand for objektiv og systematisk forskning. Slik jeg ser det, er dette en av grunnene til at menneskene ikke har funnet ut fundamentale ting om oss selv.  Vi begrenser oss selv på grunn av begrenset tenkning! 
Etter min mening er de gamle, naturvitenskaplige tradisjonelle forskningsreglene ikke relevante for forskning på menneskets natur. Vi består av tanker og følelser så vel som kropp og vi kan alle observere sammenhengene mellom disse delene av oss selv når vi tar oss tid og når vi tenker annerledes. Vi er individer som opplever oss selv subjektivt. Da må dette være utgangspunktet for en ny type forskning på tvers av de fagområdene vi er vant til å dele verden inn i.
Det er dette som er nøkkelen til fred. Fred i verden kan bare begynne med at vi forstår hvordan konflikter oppstår. De begynner med enkeltmennesker som ikke klarer å akseptere andres meninger eller som lar seg drive av grådighet eller hersketrang... som også har bakgrunn i følelser!

Et annet poeng: Hvorfor skulle mennesker som har levd for hundrevis av år siden vite mer enn det vi gjør i dag? Jeg mener svarene finnes nå og ikke som eldgamle bøker og fortolkninger av bøker.

Den viktigste personen for å skape fred på jorda er deg!

Synes du det høres egoistisk ut? Det er det motsatte! Når man begynner å arbeide med seg selv, må man erkjenne svake sider og styrke sterke sider... Det innebærer å være bunn ærlig med seg selv i forhold til alt i livet. Å jobbe med selvutvikling er derfor det stikk motsatte av egoisme, men lærer oss å bli ydmyke og se andre mennesker med større romslighet. Du blir i stadig større grad i stand til å se og bli glad i menneskene rundt deg slik de er når du erkjenner hvem du selv er.

Måtene vi tenker på og oppfører oss på i dagliglivet er de samme måtene som skaper krig i verden.  Vi trenger innsikt i hvordan følelsene våre får oss til å handle. Mitt mål med denne sida, er bl.a. å spre en ny forståelse om oss selv slik at vi begynner å ta ansvar for følelsene våre og dermed handle annerledes mot hverandre. Vi kan ikke peke på dem der ute og si hvordan de skal finne løsninger, om vi ikke er villige til å feie for vår egen personlige dør.

Det er de undertrykte følelsene våre som får oss til å kritisere hverandre, skylde på hverandre og skape konflikter. Det er sårene vi bærer med oss i vårt indre som får oss til å projisere det vi ikke vil se hos oss selv over på andre. Det er fordi vi en gang i vår sjels fortid har hatt mangel på noe som fører til grådighet. Slike følelser eksisterer i en evig runddans mellom mennesker. Jeg har funnet at de følelsesmessige sårene blir lagret i underbevisstheten. De skaper negative tenkemåter som virker som skapende energi slik at vi skaper likenende situasjoner som trigger liknende følelser. Det er med andre ord ofte vår egen følelsesmessige bagasje som får livet til å gå i mot oss!  Mer om hvordan vi selv skaper det som går imot oss i dette utdraget fra den kommende boka om livsenergien.

Det jeg har funnet, er at det er smertefulle følelser som skygger hindrer oss mennesker å se klart. Jo mer smerte vi ubevisst bærer med oss, jo mer føler vi behov for å plassere skyld utenfor oss selv. Min erfaring er at vi får en økende innsikt så snart vi begynner forløse vår emosjonelle smerte i stedet for å ta oss sammen og skyve det bort. Å erkjenne, tilgi og gi slipp på smerte fra fortiden førte meg til å se en helt ny vei til fred. Ved å gjøre det, har jeg også lært å sette pris på livet på en helt ny måte. Mitt forslag er: Vi kan bare starte med å forløse våre egne negative tanker og følelser for å skape fred.  Frigjøringsnøkler

 

Helt fra vi blir født, opplever vi situasjoner som får oss til å reagere med følelsene våre. Det skjer som en naturlig følge av oppdragelsen fordi foreldrenes syn på livet er annerledes enn vårt eget. Når vi er bitte små, er vår natur svært lik livsenergiens natur. Vi er fulle av kjærlighet og glede og alt vi opplever som noe annet enn det, får oss til å føle at vi ikke er bra nok, at vi føler oss sviktet, avvist osv. Møtet mellom barnet og verden er smertefullt i seg selv. Vår natur er å ville ha det godt, så vi skyver de ubehagelige følelsene unna - og de havner i det underbevisste. Det betyr ikke at de er borte. De er sårene i sjelen som er med og former vår personlighet. De former våre reaksjonsmønstre, tenke- og handlemåter.

Våre følelser er bare våre egne. Det er følelsene som gjør livet verd å leve. De er drivkraften til alt i livet. Jeg har oppdaget at døråpneren til et liv i harmoni, er å være villig til å ta ansvar for våre egne følelser i stedet for å anklage de som forårsaker følelsesreaksjonene våre. Når vi erkjenner følelsene våre og aksepterer oss selv slik vi er, skjer det noe magisk! Vi begynner å se oss selv i et helt nytt lys. Det åpner seg dører til ny innsikt i oss selv som gir oss lyst til å utvikle oss videre. Vi begynner å se at vi alle sammen er unike og på samme tid like... og at menneskeheten er en fantastisk familie av mangfold. Det er opp til hver og en av oss å legge bak oss det som smerter oss.  Hvert eneste sekund kan vi velge å se  at det bare er "jeg selv som bærer min smerte".   For å helbrede verden, trenger vi å legge ting bak oss ved å være ærlige med oss selv og andre. Vi trenger å erkjenne og ikke minst, å tilgi.

Tilgivelse er en vidunderlig port til deg selv... og til andre. Først og fremst må vi lære oss å tilgi oss selv. En av våre største utfordringer er å ta fatt på selvkritikk. Den kommer fra situasjoner der vi føler vi gjorde noe dumt... og slike følelser og tanker har lett for å repetere seg. Det sitter dypt i de fleste at vi så gjerne vil være perfekte. Vi trenger ikke det. Ingen behøver være perfekte. Når vi gjør så godt vi kan, er det bra nok. Vi trenger å godta og tilgi... å gi slipp på det som tynger. Da åpner det seg nye dører. Da blir vi også mer romslige for andre. Det å be om tilgivelse og det å tilgi andre, er selvfølgelig like viktig. Når vi bærer på skyldfølelse i forhold til andre, har vi en unødvendig bør som bare vi selv kan legge av oss.

Fra det personlige til det globale
Det er mennesker som tar avgjørelser på alle plan i verden. Den psykologiske innsikten vi trenger hverdagen er den samme vi trenger for å løse konflikter mellom folkegrupper og nasjoner. Alle mennesker trenger å forstå at deres misunnelse, sinne og hat er deres eget. Vi oppfordrer alle mennesker til å stoppe opp og tenke seg om og begynne med seg selv. Det er en lang vei å gå, sier du kanskje. Jeg mener at det vil bli som en snøball som begynner å rulle. Den er liten til å begynne med, men vi vil oppnå en akselererende effekt når den kollektive bevisstheten begynner å påvirke menneskene. Vi er alle påvirket av den kollektive bevisstheten som får oss til å gjøre som alle de andre.
Vi som innser at fred må begynne med det enkelte menneske, må gå foran og skape en større og større bevissthet om dette. Kunnskap om menneskets psyke er nøkkelen.

Eldgammel visdom - Livskraft - Chi

I Kinesisk tradisjon har forståelsen av den nøytrale livskraften, vært den grunnleggende for helbredelse i tusenvis av år.  Kineserne kaller den chi. Vi her i vesten har blitt kjent med begrepet gjennom akupunktur og naturmedisin, samt gjennom qi-gong og tai-chi.  Alle disse retningene viser at gjennom og rundt menneskekroppen er det et usynlig energifelt som tilfører livsenergi.  Både qi gong og tai chi er utøvelse av hvordan man kan få livskraften til å strømme ved å bevege seg på bestemte måter. Akupunktur og beslektede teknikker har som mål å gjøre mennesker friske ved å oppnå flyt i strømmen av livsenergi.  

Min erfaring viser at det er begrensede tanker om oss selv som får flyten av livskraft til å stoppe opp. Livskraftens natur er nøytral, aksepterende, tilgivende, ikkedømmende og kjærlighetsfull. Den gir og gir av seg selv og gir slipp på det som var øyeblikkelig! Jo mer vi kan leve i harmoni med den ved å etterstrebe dens natur, jo mer balanserte og fredfulle individer er vi. Det holder oss friske. De begrensende tankene får livskraften til å stoppe opp slik at vi også blir fysisk syke. See more in English: Keys of Liberation

Gjennom å ta ansvar for vårt eget liv, tar vi ansvar for fellesskapet

Utfordringene som vi mennesker står overfor er aller mest av psykologisk og følelsesmessig karakter. Inne i alle mennesker er det sår som trenger å heles.  Tilgivelse er det verden trenger mest av alt. De tingene som vi klandrer oss selv for, er de som er vanskeligst å takle. Det får oss til å trekke oss selv ned. Derfor er tilgivelse av oss selv like viktig som tilgivelse av andre.

Vi oppmuntrer deg som leser dette til å hjelpe meg å bringe denne kunnskapen til dem som har ansvar; til politikere, forretningsfolk, omsorgspersoner, myndigheter av alle slag... Jeg gir gjerne foredrag til politikere, næringsliv og media. 

Å være en god leder krever at man tør være ærlig med seg selv.  Vi mener at ledere bør være villig til å gå inn i personlige prosesser for å finne gode løsninger for fellesskapet.  Det er nemlig gjennom å se seg selv at man åpner øynene for hvordan de psykologiske mekanismene mellom mennesker virker. Jeg inviterer alle politikere som ser hvor viktig dette er ved å studere denne nettsida.  Spesielt oppmuntrer jeg dere som arbeider internasjonalt. Jeg kommer gjerne til ditt land for å holde foredrag om disse temaene.


Glade barn knipset i den gamle byen Pollenca på Mallorca

Ordet "trend" er et gammelt engelsk ord for å vende.
Hva med å lage en "fredstrend"? Eller en tilgivelses-trend?

Initiativtaker

Forfatteren av denne nettsida har skrevet en bok om livsenergi, helse og fred.
Om hvordan vi hindrer utviklingen på grunn av emosjonelle sår og begrensende tanker
Om du har lyst å utgi den på ditt språk, ta kontakt!