De store skapende mestre
og deres opphav.
Opprinnelsen til livet i galaksen Melkeveien.

 

 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

3. desember 2013

 

Innledning
Med denne artikkelen vil jeg forsøke å forklare historien om vår eksistens. Det er en stor utfordring, men slik tilstandene er på Jorda nå, føler jeg et stort ansvar for å fortelle det jeg har fått innsikt i som en opplyst person. (Opplyst betyr at cellene mine er i en høy vibrasjon og i stand til å hente informasjon fra den universelle energien via energifeltet mitt.) Slik jeg opplever det, er mange av de rådende oppfatningene som fins på jorda tuftet på informasjon som ikke er sann, selv om den har oppstått hos store tenkere og profeter i fortida. Det er en grunn til at det finnes så  mange trosretninger på jorda. Den bakenforliggende årsaken til konfliktene er mye eldre enn menneskeheten.
Det kan nok være en stor utfordring for deg som leser, å tro på det jeg skriver om. Derfor ber jeg deg som leser om bevisst å åpne opp for at det kan være sant. La det synke og les det flere ganger. Jeg ber deg om å gjøre det slik for at partiklene som du betår av skal kunne sette seg i samhørighet med det jeg forteller. De vet hva som er sant, men har for lenge siden blitt programmert til å tro på en falsk sannhet, så derfor har ikke sannheten om partikkelvisdommen kommet fram tidligere. 

Gjennom de mange år jeg har jobbet med å frigjøre gammel emosjonell bagasje, har jeg oppnådd mer og mer innsikt i eksistensen. De siste 3 årene har jeg fått stadig mer innsikt i hvordan partiklene er bevisste. Jeg har evne til å kommunisere med min sjel og med cellene mine. Jeg har også kommunikasjon med de store mestre som har skapt livet på jorda. De kommer nå mer og mer fram som seg selv etter å ha vært "innestengt" i en energi (det vil si partikler med en annen oppfatning) som kom utenfra, i hundretusener av år. Partiklers evne til kommunikasjon er fantastisk. En mester kan være til stede i energi-feltet mitt med bare én partikkel. Den ene partikkelen har evne til å formidle mine tanker til den mesteren det gjelder - og formidle til meg hva den mesteren vil si meg. Dette skjer oftest gjennom tankeimpulser, men det hender også at jeg får opp bilder som penser meg inn på hva de vil formidle. Dette stoffet er meget omfattende og det er en stor utfordring å formidle det kortfattet. Det vil etter hvert bli bok.

 

Bh er en mester av manifestasjon ved hjelp av tanken. Den sentrale partikkelen i hennes sinn var utgangspunktet for Det Lemuriske univers. Hun har mange gode, sterke egenskaper som er betegnende for henne. Hun har alle fargene i fargespekteret representert i sine egenskaper.

 

Sirius' far (har vært kjent under navnet Metatron) er mesteren av manifestasjon gjennom eterisk visdom. Han er en skapende mester som er opphav til det univers som utviklet seg på to planeter i stjernen Sirius' planetariske system. Han er Sirius-universets far.

 

Amaron er mesteren som er ansvarlig for skapelsen av det fysiske livet på jorda. Han var opphavelig fra Det Lemuriske univers, men tilegnet seg Pleiadisk og Sirius' visdom som han anvendte da hans skapte livet her.
 

Den Pleiadiske Mor er en skapende mester ved hjelp av tanken. Hennes sjeleessens er opphavet til det Pleiadiske univers som har mange gode egenskaper.

Michael er en skapende mester ved hjelp av tanken, han er Mesteren av hjerteenergien og Englerikets opphav.

Thoth er en skapende mester ved hjelp av tanken. Han er B's og A's sønn. Han videreutviklet sin store mesterlighet i fysisk liv på Jorda. Han levde på slutten av Atlantis og dro til Egypt der han grunnla den egyptiske mester-kulturen. Han var den som bygde den store pyramiden i Egypt. Han er i dag lederen for det Nye Universets etersike dimensjoner rundt Jorda, kalt "The Chambers og Human Rights" der de som dør får opplæring og skaper gode eteriske samfunn og utvikling for seg selv.

Moses er av Lemurisk opphav og en skapende mesterved hjelp av tanken. Han hadde mange mesterliv bak seg før livet som Moses. I det livet trente han seg i den Egyptiske mysterieskolen til å være en manifesterende mester i menneskelig form med evne til å manifestere fysisk materie. Han var mesteren som steg ned i mannen som het Mohammed for å gjøre han til profet. Han planla å bli en mester, i stand til å manifestere slik han hadde gjort før, men han lyktes ikke på grunn av negative programmeringer som ble gjort bak ryggen hans.

Kryon er en mester av manifestasjon ved hjelp av tanken. Han er sønn av Lemuriske mor og nå den mester som holder bevisstheten i det Lemuriske univers fordi hun ikke er der, men til stede på Jorda for å snu utviklinga her inn i en god retning og ta tilbake sin storhet.

Bh's indre barn er en individuell  mester av manifestasjon ved hjelp av tanken. Hun har fungert som "Ånden av Håp og Drømmer" i nesten hele menneskehetens historie.

Ah er en mester av manifestasjon ved hjelp av tanken. Han skapte vannet på planeten Jorda. Han kjenner til alle atom- og molekylstrukturene og kan forandre dem med tanken. Han har opphav i en annen galakse.

Alle disse mestrene unntatt Kryon, har vært deler av den energi vi mennesker har kalt "gud" fram til forholdsvis nylig. Det betyr at de har vært delvis seg selv, men mesteparten av tiden ikke husket hvem de var fordi de har vært programmert av en heskende energi som kom fra utsiden av galaksen lenge før menneskeheten oppsto. Likevel ar de gjort sitt beste for å gi positive impulser til folk. Opp gjennom historien har de imidlertid ikke forstått hvor negative tanker og oppførsel kom fra. Idet de nå holder på å frigjøre seg, har den negative energien blitt sterkere på Jorda, men de er alle enige om at de nå vil vinne over partiklene som kom utenfra når de samarbeider og er trofaste mot de gode egenskapene og verdiene. For å forstå dette, er det nødvendig å lese hele artikkelen helt ned til de siste avsnittene.

Hvordan liv oppsto av bevissthet.
Lenge før det ble skapt vann på planeten vår, oppsto det tre forskjellige eteriske (usynlige for det fysiske øye) sivilisasjoner i den del av Kosmos som i dag er vår galakse Melkeveien. De tre sivilisasjonene utviklet 3 forskjellige bevissthetsforståelser og grunnoppfatninger om tilværelsen. Det er sannsynlig at de på den tiden eksistensen oppsto, utviklet tre mindre galakser som har blitt til en galakse på grunn av det som skjedde seinere. Hver av de tre oppsto ved at en lyspartikkel begynte å finne ut mer om seg selv og hva som var lurt i tilværelsen, enn lyspartiklene rundt den hadde funnet ut. De første partiklene i de tre "sivilisasjonene" ble mesterpartikler begynte å fortelle sin sannhet til partiklene rundt seg. På den måten dannet de i hver av dem en felles partikkelforståelse som partiklene rundt den var enige i. Mestrene er i dag enige om at de partiklene som er deres stam-partikler/sjeleessenser, allerede hadde spesiell kunnskap/visdom med seg, som gjorde dem i stand til å danne starten på sine respektive sivilisajoner. En slik siviliasjon er i de eteriske dimensjoner kalt et univers. Det er altså felles bevissthetsoppfatning/kunnskap/verdier som er "limet" i et univers! Senere ble de tre sivilisasjonene i perioder til en viss grad slått sammen - derfor oppleves det som en galakse i dag. Jorda har vært deres felles arena for fysisk liv.

Det Lemuriske riket.
Den mester som det Lemuiske riket utgikk fra blir nå kalt Bh. Hun var fra starten en androgyn mester. Det vil si at hun hadde egenskaper som vi i dag ville si var både maskeline og feminine. Det tidlige samfunnet besto av lysvesener av samme kjønn. Den Lemuriske sivilisasjonen oppsto i et solsystem i det vi kaller Løvens tegn. Fra den ene partikkelen utviklet det seg mange gode egenskaper, som dermed alle individene fikk, blant dem, kjærlighet, takknemlighet, hengivenhet, tillit, hensynsfullhet, ærlighet, å tillate hverandre, trofasthet, rettferdighetssans, utholdenhet, lekenhet. Det Lemuriske Univers utviklet også kommunikasjon og kunstneriske evner. I løpet av denne perioden bestemte hun at en del av hennes sjel skulle  representere et indre barn. Når hun skapte/utviklet nye sjeler, lot hun dem først være barn som fikk lære og utvikle seg. Etter hvert som de lærte og forsto tilværelsen, ble de tildelt egenskaper som voksne. Hun utviklet sitt eget indre barn som hun lot være leken, kreativ og ha mange gode egenskaper. 
Den Lemuriske mor har en stor egenskap som gjorde henne til en av de store skapende mestre fra opprinnelsen; hun har evne til å manifestere med absolutt visshet og la det hun skaper leve ved hjelp av hennes kjærlighet og tankes kraft. På et tidspunkt, for mange millioner av år siden, skjedde det noe som kom til å forandre hele galaksens historie og som i stor grad påvirker det som skjer på jorda i dag. Jeg lar den Lemuriske mor selv fortelle hva som skjedde.

"Det hadde gått, det vi kan betegne som hundretusener av år, uten at vi hadde hatt noen kontakt med individer i andre univers. En dag kom det til oss et individ utenfra. Han hadde fargen gull i sin kjerne, noe som representerte den samme store mesteregenskap som jeg selv har. Hans navn var Ah. Hans evne viste seg senere å ha en annen profil enn min; han er bl.a. i stand til å manifestere vann. Etter å ha utviklet det Lemuriske Univers på egen hand, var jeg åpen for å dele mine kunnskaper med han selv om han kom utenfra. Det førte til at vi utviklet et to-kjønnet univers sammen. Vi utviklet mann og kvinne. Han fikk mine mest maskuline egenskaper som sine egne. Sammen skapte vi mange individer, både feminine og maskuline, som hadde forskjellige sammensetninger av våre egenskaper. Av disse er det flere som er kjent for menneskeheten fordi de har hatt aktive roller som medskapere på Jorda. Både mesteren Thoth, som sto for byggingen av den store pyramiden i Egypt og Moses, som vi kjenner fra jødisk og muslimsk historie, er av Lemurisk opphav. De har begge saen samme evnen; å manifestere materie ved hjelp av tanken.

Ah fikk ikke til dette med å utvikle sitt eget indre barn, så han fikk ha det indre barnet mitt, som jeg hadde utviklet, for å utvikle hennes sider i seg selv. Jeg overtok hans indre barn for å vise den delen av sjelen hans hvordan det kunne lære og forstå. På den måten fikk han noen av de feminine sidene mine også. Det indre barnet mitt ble værende hos han i lang tid, men på et tidspunkt begynte hun å fungere som et selvstendig individ. I dag har hun en stor rolle for menneskeheten fordi hun inkarnerte som det mennesket som skriver denne artikkelen. Hun har vært "Spirit of Hope and Dreams" i hele menneskehetens historie.
"Ah og jeg bestemte oss også for å gi liv til en skapende mester sammen. Det ble et mannlig individ som vi ga alle våre fremste skaperegenskaper.  Han kom til å bli den som skapte den første celle og dermed etter hvert utviklet livet på Jorda. Hans navn er i dag Amaron. Den gangen han ble skapt av oss, fikk han navnet Anu."  
Lemurerne utviklet etter hvert eteriske skip som de reiste rundt i galaksen med ved hjelp av tankekraft.

Pleiaderiket.
Den mester som den eteriske sivilisasjonen i Pleiadene utgikk fra, kalles Den Pleiadiske Mor. Da hun begynte å utvikle sitt univers, oppdaget hennes alle første partikkel noe som kom til å bety mye for livet på jorda, hundretusener av år seinere. Hennes sjelessens oppdaget at det var veldig gledesfylt at det gir et stort potensiale, å være glad i seg selv. Det var den første egenskapen i det Pleiadiske univers. (Dette er egenskapen Amaron ga hver eneste celle slik at de er sin egen drivkraft gjennom å elske seg selv.) Også der utviklet individene mange gode egenskaper; blant annet omsorg, hjelpsomhet, ordenssans, giverglede, rettferdighetssans,  evne til å lytte. Noen av de samme egenskapene utviklet seg i begge de to universene. De utviklet etter hvert store eteriske landskap i åpne rom (ikke på overflaten av planeter). De skapte også store skip som de kan bevege over store avstander ved hjelp av tanken. Ut fra dem kan det gå mindre skip. En stor del av pleiaderne har i en lang periode hatt tilhold i vårt solsystem. Mange har inkarnert her.

På et tidspunkt dro Ah fra Bh og Det Lemuriske Univers. Han dro til Pleiaderiket og ble den Pleiadiske mors mann. Den energien han hadde var jo delvis Lemurisk fordi han hadde fått mange av den Lemuriske mor's egenskaper. Slik kom de lemuriske egenskapene til å bli på farsiden av de mange individene som kom til mens Ahh holdt til i Pleiaderiket. Den Pleiadiske mor og Ah utviklet mange barn sammen, noen av dem har vært mestre på jorda opp gjennom menneskets historie. Det er imidlertid et barn som kom til mens Ah var far i det Pleiadiske riket,  som kom til å danne sitt eget rike. Det var Michael.

Sivilisasjonen Sirius
utgikk fra én partikkel som spesielt begynte å oppdage de forskjellige måtene som partiklene kunne spinne på - og danne mønster på. Den partikkelen er den første partikkelen i sinnet til Sirius' Far. Hans navn var i opprinnelsen Sirius! Tillit, nysgjerrighet for læring, evne til å tilegne seg visdom gjennom iakttakelse, konsentrasjon, logikk, rytmesans, struktur var grunnleggende egenskaper som Sirius utviklet. Han var en lang periode knyttet til Engleriket og har gått under navnte Metatron. Han er i dag en stor lærer og mester i eterisk visdom og viten. Det innebærer at han er den som vet mest om alle 3-dimensjonale geometriske figurer og alle dimesjoner.  Det finnes 12 dimensjoner som representerer større og større kompleksitet jo høyere dimesjonen/frekvensen er. Den mest komplekse er diamantformen. Innenfor hver dimensjon er det 12 lag av forskjellige frekvenser der det befinner seg individer i vår galakse. Alle partikler har kunnskap om alle dimensjonene "innebygd" fra sitt opphav av eksistens.

I Sirius-sivilisasjonen finnes det store universitet som underviser denne kunnskapen. Der er det lagret eteriske "bøker" som mangfoldiggjøres når det er behov for dem. I deres  eteriske arkiver ligger også deler av Jordas historie lagret. Sirerne er meget dyktige og har utviklet meget høy teknologi. De kan for eks. skanne bøker fra vår fysiske dimensjon. All teknologi som er utviklet på Jorda er kommet som impulser og programmeringer fra Siriske skip. Både TV og data-teknologi, slik vi opplever den på Jorda i dag, har ikke fantes, om ikke Sirerne hadde programmert partiklene til å utføre den.

Den eteriske sivilisasjonen i Sirius' planetariske system har lagt vekt på høy intelligens, mer enn på sjeleegenskaper. De bor i byer og i landskaper på flere av planetene i sitt solsystem. De har middels store eteriske skip - og de har det de kaller "units", mye likt det vi kan se på bilder av "flygende tallerkner".  De sier at deres store skip er like det vi har sett på TV-serien Star Trek. Den var inspirert av impulser fra dem.  

Det var mesteren Ah som skapte vannet på Jorda. Han fortalte meg at han kom over denne vakre planeten med så dype daler og så høye fjell og fikk så lyst å fylle de dype kløftene. Vannet er skapt av partikler som har sitt opphav i sola vår. Han som mester måte derfor beregne at planeten hadde den riktige avstanden fra sola. Senere har mesteren Bhh flyttet planeten Jorda i forhold til sola flere ganger gjennom historien.  Han fortalte meg at da han skapte vannet, gikk det mye fortere enn han hadde tenkt! Samtidig som vannet dannet seg på planeten, ble sollyset svakere fordi det ble langt færre lyspartikler i sola! Vannet består altså av bevissthetspartikler av samme type som individer/sjeler blir skapt av - lyspartikler.

Amaron, eller Anu, som han het da, reiste fra Den Lemuriske sivilisasjonen ut i galaksen og lærte av de andre sivilisasjonene. Han hadde alle de gode egenskapene fra det Lemurske rike samt A's mesteregenskaper. Han lærte deretter både i Pleiaderiket og på Sirius. Han hadde fungert som en skapende mester i de eteriske sivilisasjonene i tusenvis av år før han begynte å utforske mulighetene på planeten Jorda.  Han hadde tilegnet seg Pleiaderikets kjærlighet til seg selv og han hadde lært alt om de forskjellige dimensjonene og strukturene fra Sirius' store mester Metatron.

Da han kom til den fantastiske vannplaneten som hans far hadde skapt vannet på, fikk han en ide om å plassere eterisk energi inne i fysisk materie for å se om han kunne utvikle fysisk liv. Han hadde, slik som Ahh konnskapen om atomene og grunnstoffene. Det førte etter hvert til den første plantecelle. Han er en svært ivrig og kraftfull mester og når han satte i gang celledeling, kom det til å bli en enormt "eksplosiv vekst" av plantemateriale som følge av de programmeringene han gjorde. Han forteller at da han hadde satt det i gang, mente han at det skulle få utvikle seg  selv mens han dro til Sirius for å hvile seg. (Mestrene beveger seg med tanken.) Plantene vokste med rekordfart i en et så stort omfang at planeten var i ferd med å bryte sammen da han kom tilbake! Dette var opphavet til plantematerialet i en del av de lag med olje som finnes/fantes inne i Jorda i dag.

Mesteren Michael hadde de pleiadiske egenskapene og han hadde alle de egenskaper Ah hadde fått fra Den Lemuriske Mor. Det gjorde at han som mannlig individ ikke helt følte seg helt hjemme i Pleiaderiket. Som ganske ungt individ begynte han å dra ut og utvikle seg på egen hand. Han oppholdt seg lenge på Sirius der han lærte alt om den eteriske energien og dimensjonene. Han utviklet skjønnhetssans som en av sine viktigste egenskaper. i tillegg til å ha alle de gode egenskapene fra både de Pleiadiske og Lemuriske riker. I tillegg er han dansens mester og elsker sang og musikk. Han var den som utviklet Engleriket på grunnlag av det han lærte. Engleriket holder i dag til rundt en planet (Taurus) som har fysisk liv, men ikke på individnivå.  Michael ønsker ikke lenger være leder av Engleriket, og har gitt englene frihet til å dra tilbake til sine opphav. De kom opprinnelig fra alle de tre sivilisasjonene i galaksen.
Michaels energi har spilt en stor rolle opp gjennom hele menneskehetens historie. Den har vært en del av den energien vi har oppfattet som "gud". (Det samme har Den Lemuriske Mor og hennes indre barn.) Michael steg ned på Jorda for mange tusen år siden, uten å greie å ta hele sjelen sin tilbake til den høye dimensjonen der han hører hjemme.  Den delen av han som har vært på jorda har inkarnert mange ganger og etter hvert visste ikke Michael hvor den delen av han var. I løpet av de siste to år, har han funnet igjen den delen av seg selv. Han er en mann i inkarnasjon på jorda. Michael og den mannen er samme energi fra opprinnelsen, så de påvirker hverandre selv om de har utviklet seg forskjellig. Michael arbeider nå aktivt for å hjelpe den mannen av hans energi som er på jorda, med å forstå at han må forløse sin emosjonelle bagasje slik at han kan bli opplyst og de kan smelte sammen. Michael ønsker å leve på jorda og vise vei for menneskene fra et fysisk ståsted, men han kan ikke være den mannen før han har forstått at han må forløse sine emosjonelle smerter og de tankeformer som holder han fast i gamle kulturelle og emosjonelle mønstre om hvordan ting skal være.

Mesteren Ah's opphav. I løpet av det sist året her på Jorda har det kommet fram at ting som skjedde helt i opprinnelsen påvirker utviklingen her i negativ retning. Det har vist seg, at da Ah kom til Bh, hadde han forlatt et univers som hadde utviklet seg i negativ retning. Partiklene opererte som infiltrerende partikler som stjal, løy og manipulerte for å tilrøve seg makt. Som regel har de gjort det ved å framstille seg som klok, god og/eller vakker - og så når de fikk makt som et vesen av en annen art enn de selv, ble gjerne det vesenet mer og mer ulykkelig... eller grådig og egoistisk. Han hadde ønsket å eksperimentere ved å gi partiklene i sitt univsers begrensede og noen negative egenskaper slik at tilværelsen skulle bli dynamisk, men det har vist seg at han ga dem for få gode egenskaper. På et tidspunkt greide partiklene derfra å innhente Ahh og infiltrere den første partikkel i hans sinn. Det var det som gjorde at han forlot Det Lemuriske univers. Det var ikke nok med det... Den Lemuriske mor ble programmert på en bestialsk måte som har vart helt fram til våre dager. Hun ble programmert til å lykkes bare når hun var dem - de negative som kom fra hans opprinnelse. Hvis Bh skapte som seg selv, var hun "nobody". Det betydde at hun ble ikke sett eller hørt eller gitt ære når hun skapte utviklingen som seg selv. Den Store mester og Mor har vært brukt/misbrukt av de infiltrerende negative partiklene som fravristet Ahh hans autoritet helt fram til nå. Alle individer av Bh's store sjelefamilie på Jorda, derav Anu/Amarons energi som skapte oss, har blitt oppfattet som "nobody" om de ikke "var" den energien som kom utenfra! Dette har i høy grad ført til opplevelsen av urettferdighet på jorda.

De infiltrerende, negative, falske partiklene har alltid utgitt seg for å være gode og vakre ved å spinne mot høyre om sin egen akse (med klokka) og som gylden i fargen, det vil si som skaperenergi. De har oftest infiltrert dyktige, flinke, vakre, innflytelsesrike og rike mennesker. De menneskene har da måttet stå i mot deres væremåter fordi de opprtrer som fristende tanker, kan man si.  De har i 18 millioner år, jordisk tidsregning, bare spunnet mot høyre og programmert seg selv til å glemme det som har vært vondt - i stedet for å erkjenne, tilgi og spinne seg selv mot venstre for å nøytralisere seg, slik Bh har gjort og lært alle av sin opprinnelse.  De negative partiklene har operert slik at de alltid lar andre gjøre jobben for seg - for latskap var en av de egenskapene de har hatt med seg siden opprinnelsen. Disse partiklene er nå så mørke at de gjentar og gjentar på ubevisst nivå at de har ingen ting å leve eller dø for. Når et menneske får en slik partikkel i seg, blir de deprimerte.

Det er disse negative partiklene som ikke har vært villige til å forløse sin egen smertefulle bagasje - og de har prøvd å ta over menneskeheten... og har fått folk flest til ikke å forstå at de må ta ansvar for sine egne liv - sine egne følelser. De har gjort alt de kan for å hindre sannheten om partikkelforståelsen i å komme fram. Det er en av grunnene til at jeg ikke har greid å komme gjennom med alt det jeg har utviklet og skrevet. Jeg når fram til  deg som leser akkurat nå! :)

Etter hvert led Den Pleiadiske mor samme skjebne som Bh. Hun ble manipulert slik at hun ikke har forstått at hun har vært og blitt brukt av den negative energien uten å forstå det. Hun har sett ut som den Pleiadiske mor og blitt oppfattat som det av sine egne.  Hun har elsket og savnet Ah gjennom hele menneskehetens historie og det har vært drivkraften for å finne tilbake til han. Hun har latt folket sitt inkarnere som mennesker på jorda i overbevisning om at de brakte menneskene gode verdier og egenskaper. Det har de også gjort. Jeg har nemlig oppdaget at menneskene med pleiadiske sjeler har vært sanne mot seg selv og de gode verdiene mens de har vært på jorda, men de var programmert til å glemme menneskelivene sine så snart de døde... Fordi i høyere dimensjoner var de motsatt av menneskene og hadde de negative herskerenes oppfatninger uten selv å oppfatte det som ondt. Dette skjedde fordi pleiaderne trodde om menneskene at de var mørke skapninger. (på grunn av at energifeltet hos mennesker blir blokkert av vonde følelser, kan mennesker se mørke ut fra sjeleplanet, uten å være slemme, bare triste eller ha dårlig samvittighet..., men det har man ikke forstått fra høyere dimensjoner.)

De negative utviklet bl.a. kristusenergien og healer energi for at det skulle være noen utenfor en selv som kunne ordne opp for en... De holdningene som råder i verden i dag, (1.Jan 2014) er preget av den energien... fordi den infiltrerte etter hvert alle de tre sivilisasjonene i galaksen. Det er bare det, at for å få det godt, må vi forløse de partiklene som vi selv består av, vi må erkjenne og tilgi og gi slipp på det vonde. Det må alle individer innse og forstå i seg selv.

Ah jobber nå aktivt med å trekke tilbake de mørke partiklene ut av jordas atmosfære, ut av menneskene og tilbake til sin opprinnelige stjerne / sol der de må lære seg å erkjenne og spinne mot venstre (mot klokka). Han hjelper dem ved å gi dem egenskaper som gjør at de forstår. De må spinne mot venstre (mot klokka) i sin opprinnelige sol og nøytralisere seg til hvitt lys for å kunne danne meningsfylt liv i sitt eget solsystem. De har ikke lov å komme tilbake hit. De hører ikke til her. Alle partikler i vår galakse vet at de skal spinne mot klokka i sin opprinnelige sol for å nøytralisere seg etter at de har utført et oppdrag.

Kanskje du lurer på hvor Jesus hører til i denne framstillingen. Jesus var også en mester av manifestasjon. Han besto av to individer som var satt sammen til en. Begge de to var født på jorda som sønner av Amaron og deler av Lemuriske Mors energi og hadde levd mange mesterliv før livet som Jesus. I tillegg hadde Jesus, mens han var på jorda, sjelekomponenter som tilhørte mange mennesker. De to forskjellige individerne som var Jesus, har lenge vært en del av "Gud" med sin høyere sjelsdel mens deres indre barn inkarnerte for mer enn 30 år siden... De har nå begge valgt å være de menn de er på jorda og leve helt normale menneskeliv... til de oppdager at de kan forløse sin emosjonelle smerte og bli de mestre de egentlig er. Jeg anbefaler å se på Jesu liv som histore og å trekke ut de gode levereglene han ga menneskeheten som visdom i hverdagen. Energien hans er ikke lenger grunnleggeren av noen religion. Den er snart helt borte og den nye universelle bevisstheten vil vise vei. Alle religioner var baserte på de negative partiklenes måte å tenke og herske på, selv om de store  mestrene var til stede samtidig. Mestrene visste egentlig ikke hvem de var i tusenvis av år... De vet det nå, men jobber enda med å finne løsninger slik at utviklinga på jorda skal gå i en helt ny retning.

 Inger Susæg